برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه پیشرفته مقاله نویسی
1398-06-27 12:00-14:00
دانشگاه صنعتی قوچان 50
1,000,000 ریال
5 دکتر مسعود میرزائی
2 طراحی و تهیه نانوجاذب های جدید در علم جداسازی (استخراج و حذف)
1398-06-26 14:00-16:00
دانشگاه صنعتی قوچان 45
500,000 ریال
13 دکتر امیرحسن امیری
3 طراحی دارو به کمک کامپیوتر
1398-06-26 10:00-15:00
دانشگاه صنعتی قوچان 50
900,000 ریال
6 دکتر محمود میرزائی
4 High energy processing: Ultrasound technologies
1398-06-27 10:00-14:00
دانشگاه صنعتی قوچان 50
500,000 ریال
0 دکنر طاهره روحانی بسطامی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.