بررسی آزمایشگاهی تمیزسازی حفره در حفاری جهت دار به وسیله سیال حفاری پایه آبی حاوی نانوسیلیکا
کد مقاله : 1157-INZC6
نویسندگان:
عباس رسول زاده *1، خلیل شهبازی2
1دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت اهواز
2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
چکیده مقاله:
تمیزسازی حفره نامناسب اغلب منجر به مشکلاتی مانند سرعت حفاری پایین، گیر لوله، از دست دادن ابزار ها و سختی در راندن لوله های جداری و آستری در عملیات های حفاری و تکمیل چاه می شود. طراحی یک سیال حفاری با خواص رئولوژیکی بهبودیافته، راه حلی مناسب جهت افزایش بازده انتقال کنده ها می باشد. در این مقاله عملکرد سیال حفاری پایه آبی حاوی نانوسیلیکا برای تمیزسازی حفره در چاه های جهت دار بررسی می شود. از یک شبیه ساز آزمایشگاهی در زوایای انحراف متفاوت در سرعت های دورانی صفر و ۱۵۰ دور بر دقیقه برای انجام آزمایشها استفاده شده است. تفاوت عملکرد این سیال با گل پایه آبی معمولی سنجیده شد و نتایج نشان داد که حضور نانوسیلیکا در همه آزمایشها بازده انتقال کنده ها را افزایش می دهد. افزودن نانوسیلیکا باعث افزایش درهم کنش های کلوئیدی سیال با کنده ها شد و در نتیجه، بازده انتقال کنده بین ۳۰ تا ۴۴ درصد افزایش پیدا کرد. نتایج سیال حفاری حاوی نانوسیلیکا در شبیه ساز به صورت قابل ملاحظه ای امیدوارکننده بود که امکان استفاده از این گل را برای حفاری افقی طولانی (ERD) مفید نشان می دهد.
کلیدواژه ها:
حفاری جهت دار; تمیزسازی حفره; بازده انتقال کنده; نانوسیلیکا.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است