کاربرد زئولیت در ساخت نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی
کد مقاله : 1149-INZC6
نویسندگان:
صادق قادری *1، ناهیده قره آغاجی2، بهارک دیوبند3
1دانشکده پیراپزشکی، گروه رادیولوژی
2عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3گروه شیمی معدنی داشنکده شیمی دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
زئولیت به علت دارا بودن ساختار کریستالی و آلومینوسیلیکاتی میکرومتخلخل و همچنین به علت خاصیت جذب کنندگی و تبادل پذیر بودن در مطالعات مختلفی از جمله تصویربرداری پزشکی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است (1). تصویربرداری تشدید مغناطیسی (ام آر آی) یکی از روش های تصویربرداری تشخیصی غیر تهاجمی قدرتمند و بهینه است. این روش تصویربرداری قابلیت تولید تصاویر با قدرت تفیکیک فضایی و کنتراست بالا را دارد (2). از جمله ویژگی‌های مورد نیاز برای نانوذرات در تصویربرداری مغناطیسی می توان گشتاور بالا و یکنواختی سوپرپارامغناطیسی، پایداری کلوییدی بالا در شرایط فیزیولوژیک، توانایی گریز از سیستم رتیکلواندوتلیال، سمیت پایین، زیست‌سازگاری بالا و قابلیت عملکردی شدن برای اتصال به گونه‌های فعال زیستی مثل پروتئین و نوکلئیک اسید را نام برد (3). کاربرد گسترده نانوذرات همگام با استفاده از زئولیت به عنوان ماده منتخب به هر دو صورت مصنوعی و طبیعی انتخابی ایده آل جهت استفاده در تصویربرداری پزشکی، دارورسانی هدفمند و ... خواهد بود (4).
کلیدواژه ها:
زئولیت، تصویربرداری تشدید مغناطیسی، نانوذرات، نانوکامپوزیت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است