اکسایش بنزیل الکل به بنزآلدهید در محیط آبی با استفاده از نانو ساختار حاوی پلی اکسومتالات بعنوان کاتالیزور
کد مقاله : 1114-INZC6
نویسندگان:
مریم جهانگیری آزاد1، راضیه نجات *2، زهرا علی پور3، رودابه آذری آستانه3
1شیمی کاربردی، علوم پایه، کوثر، بجنورد، ایران
2هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد
3شیمی، علوم پایه، کوثر، بجنورد، ایران
چکیده مقاله:
در این مطالعه، ابتدا نانوساختار حاوی پلیاکسومتالات مربوطه با استفاده از روش رسوبگذاری تهیه و شناسایی گردید. با نشاندن گونههای هتروپلی اسید بر روی سطوح سیلیکای مزومتخلخل توانستیم کاتالیست Mo11/Zr/ SBA را سنتز کنیم. در مرحله بعد فعالیت کاتالیزوری نمونه سنتزی در واکنش اکسایش بنزیل الکل در حضور پراکساید هیدروژن و تحت شرایط حلال زیستی (آب) مورد بررسی قرار گرفت. در بسیاری از موارد واکنشها در حلالهای نامطلوب برای محیط زیست انجام میشود. انتخاب حلال مناسب در واکنشهای آلی به حلالیت مواد و واکنش دهنده و نوع برهمکنشهای بین حلال و آنها بستگی دارد. طبق پژوهشهای انجام شده آب میتواند به عنوان یکی از مواد جایگزین برای حلالهای آلی در فرایندهای شیمیایی باشد. اکسایش الکلها یکی از واکنشهای مهم در سنتزهای آلی است. برخی از این واکنشها میبایست تحت شرایط سخت از قبیل دما و فشار اکسژن بالا انجام پذیرند. با انجام واکنشهای بیخطر اکسایش کاتالیستی الکلها با استفاده از مولکول اکسیژن یا هوا به عنوان اکسید کننده در حلال میتوان این محدودیتها را کم کرد. نتایج به دست آمده نشان داد نسبت 1 به 5، بنزیل الکل و پراکساید هیدروژن بهترین گزینه در واکنش اکسایش بنزیل الکل به بنزآلدهید میباشد. همچنین عوامل مؤثر بر واکنش مانند دمای واکنش، مقدار کاتالیزور و مدت زمان واکنش جهت رسیدن به بالاترین درصد تبدیل بنزیل الکل بهینه گردیدند.
کلیدواژه ها:
1; پلی اکسومتالات ، 2; سنتز آلدهید ، 3; ساختار نانوپور.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است