اکسیداسیون انتخابی الکلها توسط هیدروژن پراکسید با استفاده از کاتالیست پلی اکسومتالات نشانده شده بروی SBA
کد مقاله : 1113-INZC6
نویسندگان:
مریم جهانگیری آزاد1، رودابه آذری آستانه2، زهرا علی پور2، راضیه نجات *3
1شیمی کاربردی، علوم پایه، کوثر، بجنورد، ایران
2شیمی، علوم پایه، کوثر، بجنورد، ایران
3هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد
چکیده مقاله:
نظر به اینکه اکسیداسیون الکلها یکی از واکنشهای پرکاربرد شیمی بوده، در این پژوهش از یک پلی اکسومتالات (Mo/Zr/SBA) با پایداری بالا برای اکسیداسیون الکل بنزیلی و تبدیل آن به آلدئیدها و کتونها توسط هیدروژن پراکسید در حضور نور مورد استفاده قرار گرفته شده است. این کاتالیست با ارزش از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی مجاز است تا با آب به عنوان حلال به کار رود و به هیچ حلال آلی دیگری احتیاج ندارد. استخراج محصولات در این فرایند، آسان بوده و سیستم به کار رفته، به صورت سبز و با قابلیت استفاده مجدد میباشد. نکتهی مهم و جالب توجه در این آزمایش این است که تنها در حضور مقدار کمی از کاتالیست، راندمان بالا و گزینشپذیری خوبی به دست آمد. در این پروژه، فعالیت کاتالیست در حضور نور مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر میرسد که کاتالیست منتخب جهت انجام آزمایش، از دستهی کاتالیستهای نوری بوده، چرا که در مجاورت نور فعال گردیده و با اثر بخشی بر سرعت اکسیداسیون، مثمر ثمر واقع شده است.
کلیدواژه ها:
1; اکسیداسیون، الکلها، 2; پلیاکسومتالات، 3; مزوپور
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است