بررسی تأثیر مقدار نمک نیترات فلزات قلیایی Li ، Na و K بر عملکرد جاذب (Li-Na-K)NO3/MgO در جذب کربن دی‌اکسید
کد مقاله : 1087-INZC6
نویسندگان:
سیده مریم حسینی آب بندانک *1، مجید تقی زاده مازندرانی2، لیدا رحمان زاده3
1دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل_ بابل_ ایران
2گروه ترموسینتیک و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
3دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- بابل- ایران
چکیده مقاله:
در این تحقیق، تأثیر مقدار نمک فلزات قلیایی شامل لیتیم، سدیم و پتاسیم بر عملکرد جذب کربن دی‌اکسید جاذب (Li.Na.K)NO3/MgO موردبررسی قرار گرفت. ابتدا جاذب‌ها با درصدهای مولی %5، %10 و %20 از مول نیترات فلزات قلیایی با ترکیب 0.3Li:0.6Na:0.1K به مول MgO، به روش تلقیح سنتز شدند. سپس عملکرد جاذب‌های سنتز شده در جذب کربن دی‌اکسید حاصل از فرآیند ریفرمینگ متانول با بخار آب موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، افزایش درصد مولی نمک فلزات قلیایی از 5% به %10، موجب بهبود عملکرد جاذب و درنتیجه بهبود فرآیند ریفرمینگ با بخار آب متانول شد. درحالی‌که، افزایش درصد نمک فلزات قلیایی تا %20 به دلیل کاهش مساحت سطح جاذب، موجب کاهش در میزان جذب کربن دی‌اکسید شد. جاذب MgO با میزان 10% مولی نمک به MgO، در مقایسه با سایر نسبت‌ها، بیشترین درصد هیدروژن (%83/99) و کمترین درصد کربن دی‌اکسید (%0) را در فرآیند ریفرمینگ متانول با بخار آب، نشان داد.
کلیدواژه ها:
جذب کربن دی‌اکسید، جاذب اکسید منیزیم، فرآیند ریفرمینگ متانول با بخارآب همراه جذب افزایش‌یافته
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است