پیشرفت های اخیر در چارچوب های آلی- فلزی: سنتز، فعال سازی، کاربردهای صنعتی
کد مقاله : 1084-INZC6
نویسندگان:
زهرا محمدی نیاکی1، شیرین حسینی2، محسن قربانی *3
1مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
2مهندسی شیمی،مهندسی شیمی، صنعتی نوشیروانی، بابل، بابل، ایران
3فرایندهای جداسازی،مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،بابل، ایران
چکیده مقاله:
چارچوب‌های آلی–فلزی ترکیبات پلیمری هستند که از فلز به عنوان هسته و لیگاندهای آلی به عنوان ارتباط دهنده تشکیل شده اند که آن‌ها موادی با ساختار کریستالی دارای سطح ویژه بالا، توزیع اندازه حفرات مشخص و عملکرد دقیق در حال توسعه هستند. در سال های اخیر، مواد بر پایه چارچوب های آلی- فلزی به طور گسترده در زمینه های مختلفی مانند ذخیره سازی گاز، جداسازی گاز، کاتالیزوری ناهمگن و دارو رسانی به کار گرفته شدند. با این حال، تأکید کمتری روی اصول چارچوب‌های آلی–فلزی شده است. بر اساس این موضوع، ارائه دانش فنی برای طراحی چارچوب‌های آلی–فلزی با خواص مطلوب به منظور کاربردهای صنعتی بسیار اهمیت دارد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گردیده است. این بررسی در مورد پیشرفت های اخیر در شیمی چارچوب‌های آلی–فلزی ، به ویژه سنتز، فعال سازی، کاربردهای صنعتی و تولید انبوه آن‌ها بحث می کند
کلیدواژه ها:
چارچوب های آلی- فلزی; سنتز; کاربرد; سطح ویژه.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است