سنتز و شناسایی نانو آلومینوسیلیکاتهای آمورف کروی به روش سل- ژل
کد مقاله : 1080-INZC6
نویسندگان:
سلمی احسانی تیلمی *
استادیار،گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
چکیده مقاله:
آلومینوسیلیکات های آمورف موادی هستند که نه تنها جهت استفاده به عنوان افزودنی به مواد پلاستیکی، رزین، کاغذ، ترکیبات پوششی وغیره مناسب هستند، بلکه به عنوان حامل مواد مایع پلیمری، یک کاتالیزور یا حامل مواد شیمیایی کشاورزی و یا داروها، ماده اولیه سنتز زئولیت ها و همچنین به عنوان جاذب مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله روشی جدید جهت تهیه نانوآلومینوسیلکاتهای آمورف در دمای اتاق گزارش شده است که سایز آنها درمحدوده نانومتر بوده است. روش های مختلف اسپکتروسکوپی مانند پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف سنجی مادون قرمز جهت شناسایی مواد سنتز شده استفاده شد. تاثیر عوامل مختلف نظیر زمان، مقدار نسبت سیلیسیم به آلومینیوم و میزان قلیایی بودن محیط بر روی سایز ذرات سنتزی بررسی گردید. همچنین تاثیر کلسینه شدن بر روی تغییر فاز این ذرات بررسی شد. با تغییر دمای کوره فازهای های مختلف کریستالی برای تشکیل زئولیتهای مختلف ظاهر گردید.شکل1. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانو آلومینوسیلیکات آمورف
کلیدواژه ها:
نانو آلومینوسیلیکات; آمورف; سل- ژل
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است