تولید بیودیزل از روغن سوخته با استفاده از نانوکاتالیست مغناطیسی KOH/MCM-41با حفرات مزو
کد مقاله : 1078-INZC6
نویسندگان:
محدثه خاکستریان *
دانشگاه صنعتی بابل
چکیده مقاله:
امروزه کاهش منابع انرژی فسیلی و افزایش آلودگی محیط زیست باعث شده تا جوامع به دنبال سوخت های تمیز و تجدید پذیر باشند. بیودیزل یکی از سوخت های جایگزین پاک با منشاء گیاهی می باشد که از واکنش استری شدن اسیدهای چرب غیر اشباع و یا اشباع که در انواع روغن های گیاهی و چربی های حیوانی وجود دارند، تولید می شود. این سوخت برخلاف گازوئیل فاقد گوگرد بوده و فقط از هیدروژن، کربن و اکسیژن تشکیل شده است. این سوخت را می توان از مواد ارزان قیمتی مانند روغن پسماند حاصل از پخت و پز تولید نمود. معمول ترین روش تولید بیودیزل ترانس استریفیکاسیون است که در راندمان این واکنش عواملی نظیر نسبت مولی الکل به روغن، نوع الکل ، نوع و میزان کاتالیست، دما و زمان واکنش، خلوص واکنش گرها از نظر میزان اسید چرب آزاد مؤثر می باشد.
در این مطالعه سعی بر آن است که از نانوکاتالیست مغناطیسی KOH/MCM-41 به عنوان کاتالیست هتروژن استفاده شود. مغناطیسی نمودن MCM-41 نیز به دلیل سهولت در جداسازی کاتالسیت در پایان فرایند می باشد.
کلیدواژه ها:
بیودیزل، نانوکاتالیست، MCM-41، روغن سوخته
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است