حذف فلزات سنگین از پسابها با استفاده از زیولیت طبیعی (مطالعه موردی زیولیت شرکت سیمان سنگسر)
کد مقاله : 1075-INZC6
نویسندگان:
حسین بی باکیان سنگسر *1، هادی حمیدیان شورمستی2
1مدیر فنی و معادن شرکت سیمان سنگسر
2گروه مهندسی معدن، واحد قایم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قایم شهر، ایران
چکیده مقاله:
وقتی که این یون های فلزی بیش از حد، موجود باشند، می توانند برای موجودات آبزی و سلامتی انسان زیانبار باشند. روش های معمول برای عمل بر روی چنین پساب هایی عبارت است از:رسوب دهی، لخته سازی، شناور سازی، فرایند صاف کردن غشایی، فرایند الکتروشیمیایی، فرایند تعویض یون، فرایند بیولوژیکی و واکنش های شیمیایی. هرروش مزیت هاو محدودیت هایی در کاربرد دارد. به دلیل گرانی بهای کربن فعال شده، پژوهشگران کاربرد مواد ارزان قیمت رابرای حذف یون های فلزات مورد توجه قرارداده اند. در این پژوهش، روش تعویض یون برای سه یون فلزی مختلف، بااستفاده اززیولیت معدنی کلینوپتیلولیت به طور تجربی بررسی گردید. یک پایلوت پی وی سی وبستر کلینوپتیلولیتی طراحی و ساخته شد. نخست نمونه پساب به طور مصنوعی تهیه گشت که شامل غلظت های مختلفی از سرب و آهن و نیکل(Pb2+ وFe2+و(Ni2+ درمحلول بود. این محلول با دبی های مختلف از بستر عبور داده شد. نتایج آنالیز نشان داد که کلینوپتیلولیت قادر است این فلزات سنگین را حذف کند. همچنین نشان داد که سرعت حذف یون های نیکل کمترازسرعت حذف یون های آ هن و سرب است. نتایج آنالیز نشان داده که این نوع زیولیت می تواند یون های فلزات سنگین سرب و آهن و نیکل را از این پساب ها حذف کند. در پساب صنعتی نیز نرخ حذف یون نیکل کمتراز نرخ حذف سرب و آهن است. این پدیده به کوچکتر بودن اندازه یون نیکل و الکترونگاتیوی بیشترآن نسبت داده شد. مقاومت فیلمی در دبی بالا به دلیل کاهش ضخامت لایه استاتیکی کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
فلزات سنگین، پسابها ، کلینوپتیلولیت، سرعت حذف یون، لایه استاتیکی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است