بهره گیری از ضایعات مواد غذایی به عنوان افزایه های سازگار با محیط زیست جهت بهبود خواص رئولوژیکی و فیلتراسیون سیال حفاری
کد مقاله : 1073-INZC6
نویسندگان:
عباس رسول زاده *1، هدایت رحیم پور1، خلیل شهبازی2
1دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت اهواز
2دانشگاه صنعت نفت- عضو هیئت علمی دانشکده نفت اهواز گروه نفت
چکیده مقاله:
با افزایش آگاهی درباره حفاظت از محیط زیست در صنعت نفت و گاز همراه با قوانین سخت گیرانه محیط زیستی مرتبط با مدیریت ضایعات حفاری، تکنیک های متفاوتی برای کاهش اثر این ضایعات بر محیط زیست بکار گرفته می شود. استفاده از افزایه های سیال حفاری سازگار با محیط زیست مثالی از این تکنیک ها می باشد. این کار پتانسیل بهره گیری از ضایعات غذایی فیبری به عنوان افزایه سازگار با محیط زیست جهت بهبود خواص رئولوژیکی و کنترل هرزروی سیال تحت دو شرایط pH (۹.۳ و ۱۱.۵) را بررسی می کند. برای اندازه گیری تأثیر این افزایه بر خواص رئولوژیکی و فیلتراسیون از ابزار های ویسکومتر و فیلترپرس دما پایین-فشار پایین استفاده شده است. افزایه مذکور باعث کاهش ۲۰ تا ۴۰% هرزروی سیال و حداکثر ۴۰% ضخامت اندود گل می شود. این افزایه در حد مقبول باعث افزایش پارامترهای داینامیک و ایستا رئولوژیکی گل حفاری می شود. این افزایه حاصل از ضایعات غذایی فیبری در pH بالاتر تاثیر بهتری بر کیفیت سیال حفاری دارد. پیشرفت قابل ملاحظه در خواص رئولوژیکی و کنترل فیلتراسیون، نشان داد که ضایعات غذایی فیبری می تواند جایگزینی مناسب برای تعداد از مواد سمی باشد که امروزه در صنعت نفت و گاز استفاده می شوند.
کلیدواژه ها:
فیبر ; افزایه های سازگار با محیط زیست سیال حفاری; خواص رئولوژی و فیلتراسیون.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است