سنتز و استفاده از کامپوزیت گرافن اکساید و هیدروکسیدهای دولایه‌ای به عنوان یک الکتروکاتالیست مؤثر برای واکنش احیا اکسیژن در پیل‌های سوختی
کد مقاله : 1071-INZC6
نویسندگان:
فرهاد گل محمدی *1، زهرا حیدری پور2
1شیمی، علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
2شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشکاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
چکیده مقاله:
چکیده
اخیراً هیدروکسیدهای دولایه‌ای (LDH) در زمینه ذخیره و تبدیل انرژی، الکتروکاتالیست و سنسور به دلیل فعالیت الکتروکاتالیتیکی بالا، حساسیت زیاد و پایداری مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین امکان تهیه الکتروکاتالیست‌هایی بر مبنای هیدروکسیدهای دولایه‌ای با کارآیی بالا برای واکنش احیا اکسیژن وجود دارد[1-4] . از این‌رو، این کامپوزیت‌ها در طراحی الکتروکاتالیست‌های پیل سوختی نقش کلیدی دارد. مورفولوژی سطح، ساختار کریستالی و کارآیی الکتروشیمیایی کامپوزیت‌ها به وسیله‌ی تکنیک‌های فیزیکوشیمیایی مانند: XRD،FT-IR، EDS،FESEM ، TEM و TGA و تکنیک‌های الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق ساخت الکتروکاتالیست با استفاده از LDH/GO برای واکنش احیا اکسیژن (ORR) مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی فعالیت فوق‌العاده این الکتروکاتالیست را نشان داده است.

c

واژه های کلیدی: کامپوزیت هیدروکسیدهای دولایه‌ای با گرافن اکساید; واکنش احیا اکسیژن; پیل سوختی متانولی

منابع
[1] Yasodinee Wimalasiri, Rong Fan, X.S. Zhao, Linda Zou, Assembly of Ni-Al layered double hydroxide and graphene electrodesfor supercapacitors, Electrochimica Acta 134 (2014) 127–135.
[2] Tingting Wang, Jinghua Wu, Yiling Liu, Xiao Cui, Pan Ding, Jun Deng, Chenyang Zha, Emerson Coy, Yanguang Li, Energy Storage Materials 16 (2019) 24–30.
[3] Xiaodong Jia, Shijie Gao, Tongyuan Liu, Dianqing Li, Pinggui Tang, Yongjun Feng, Electrochimica Acta 245 (2017) 59–68.
[4] Tianrong Zhan, Yumei Zhang, Xiaolin Liu, SiSi Lu, Wanguo Hou, Journal of Power Sources 333 (2016) 53-60.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت هیدروکسیدهای دولایه‌ای با گرافن اکساید; واکنش احیا اکسیژن; پیل سوختی متانولی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است