کارایی کاتالیزورهای محلول جامد Ce-Mn لود شده بر پایه ZSM-5 در اکسیداسیون ترکیبات آلی فرار
کد مقاله : 1063-INZC6
نویسندگان:
سید مهدی موسوی *1، عباس آقایی نژاد میبدی2
1دانشگاه کاشان
2دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
چکیده مقاله:
کاتالیزورهای محلول جامد Ce-Mn لود شده بر پایه ZSM-5 با درصد های لودینگ متفاوت تهیه شد. نسبت مولی 1/3 برای تهیه این محلول جامد در نظر گرفته شد به نحوی که اکسید مختلط CeO2-MnOx با ورود کاتیون های Mn به شبکه Ce تشکیل شود. نتایج پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تایید کننده تشکیل شبکه محلول جامد Ce-Mn با ساختار نانو کریستالی و همچنین توزیع بالای ذرات آن بر سطح پایه زئولیت بود. کارایی کاتالیزورهای تهیه شده در اکسیداسیون کاتالیزوری اتیل استات به عنوان مدلی از ترکیبات آلی فرار (VOC’s) در یک رآکتور بستر ثابت در فشار اتمسفری در محدوده دمایی 100-400 °C با گام های 50 °C بررسی شد. با افزایش درصد لودینگ محلول جامد Ce-Mn، فعالیت کاتالیزوری نمونه های تهیه شده افزایش یافت، اما در لودینگ های بالای محلول جامد تغییرات چندانی در درصد تبدیل اتیل استات رخ نداد. با افزایش دمای واکنش نیز درصد تبدیل ترکیب VOC’s افزایش داشت و بهترین عملکرد کاتالیزورها در دمای 350 °C حاصل شد. تمامی ترکیب VOC’s در دمای 350 °C بر روی کاتالیزور 20 wt.% Ce-Mn/ZSM-5 حذف شد.
کلیدواژه ها:
ترکیبات آلی فرار، محلول جامد فلزی، ZSM-5، اکسیداسیون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است