حذف فلزات سنگین از پساب با استفاده از بنتونیت/Tio2
کد مقاله : 1053-INZC6
نویسندگان:
حسین سلمانوندی *1، پریزاد رضایی2، احسان سامری2
1مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد آبادان، آبادان، ایران
2مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد آبادان، ایران
چکیده مقاله:
منابع آب برای انسان اهمیت بالایی دارد و باتوجه به افزایش آلودگی های صنعتی و ورود آن هابه منابع آب، تصفیه این منابع نقشی حیاتی یافته است. یکی از این آلودگی های مهم، فلزات سنگین می باشد و یکی از روشهای نوین برای پالایش آب از این فلزات ، روش جذب سطحی با استفاده از نانوکامپوزیت ها است. در این پژوهش از نانو کامپوزیت بنتونیت/اکسید تیتانیوم در فرآیند جذب کادمیوم همزمان با فرآیند فتوکاتالیستی اقدام شده است و 70% از کادمیم موجود در پساب با این روش جذب شده است.
در این پژوهش داده های مورد نیاز مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی و آنالیز اسپکتروسکپی جذب اتمی (ASS) به منظور تعیین میزان کادمیوم باقیمانده در پساب پس از فرآیند جذب، می‌باشد. اثرات مثبت بر حذف کادمیوم از پساب می تواند در طیف وسیعی از صنایع تولیدی کشور مورد استفاده و استقبال قرار گیرد. مخصوصا صنایعی که در پساب های آن‌ها فلز کادمیوم حضور داشته باشد.
از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که، عملکرد جذب بنتونیت در حذف فلز سنگین کادمیوم از پساب به کمک نانو ساختار TiO2 به خوبی سطح تماس جاذب بنتونیتی را افزایش داده است و توانایی زیادی برای حذف فلز کادمیم که فلزی سمی و سرطانزا است، دارد. از آنجایی که سنتیک جذب و ظرفیت جذب بالا بوده، بنابراین می توان از آن برای تصفیه پسابه های حاوی این فلز استفاده کرد.
همچنین رزین های مصنوعی دارای قیمت بالایی هستند، بنابراین استفاده از این گونه جاذب ها که به نوبه خود بسیار کارآمد و ارزان قیمت هستند
کلیدواژه ها:
اکسید تیتانیوم، جذب سطحی، نانو کامپوزیت ها، بنتونیت، فتوکاتالیست
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است