مروری بر ذخیره سازی انرژی حرارتی خورشید به کمک زئولیت ها
کد مقاله : 1052-INZC6
نویسندگان:
علیرضا کاردان1، زینب دبیری فر2، حسین بیکی *3
1گروه مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی قوچان
2گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان
3مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان، ایران
چکیده مقاله:
امروزه جهان به ویژه کشورهای صنعتی با مشکل آلودگی محیط زیست مواجه هستند و این آلودگی ها اثرات نامطلوبی بر محیط زیست دارند. انتشار گازهای گلخانه ای یکی از مشکلات بزرگ بشر در قرن حاضر است. استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی می تواند تا حد زیادی از انتشار این گازها جلوگیری کند. انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژی تجدید پذیر است. مصرف انرژی توسط انسان می تواند با تابش خورشیدی به سطح زمین با حداقل اثر زیست محیطی تامین شود. در این پژوهش با بررسی مواد حاوی زئولیت در فرآیند ذخیره سازی انرژی حرارتی پیشنهاد می شود که از سیستم های زئولیت X13-آب و سیستم های زئولیتی دارای محتویات منیزیم مانندMgSO4 ، MgCl2 به دلیل خاصیت جذب و نگهداری گرمای مناسب و چگالی انرژی بالا توصیه می شود. از این رو استفاده از این سیستم ها می تواند به بهبود سیستم های ذخیره انرژی حرارتی کمک کند.
کلیدواژه ها:
انرژی; خورشید; ذخیره سازی; زئولیت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است