سنتز نانوذره زئولیت سودالیت و بررسی و مقایسه حذف رنگزاهای مالاشیت گرین و DR23 از پساب‌های صنعتی‌
کد مقاله : 1046-INZC6
نویسندگان:
محمد چاقری *
مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
چکیده مقاله:
نانوذره زئولیت سودالیت سنتز شد و از آن برای حذف رنگزای کاتیونی مالاشیت گرین و آنیونی DR23 از محلول ppm 50 استفاده شد. با استفاده از مقادیر 002/0، 003/0، 004/0 و 005/0 گرم جاذب سودالیت، مقدار حذف رنگزا از محلول و ظرفیت جذب جاذب در فواصل زمانی 10 دقیقه به مدت 120 دقیقه بدست آمد. نتایج نشان داد که با گذشت زمان و افزایش مقدار جاذب، میزان حذف رنگزا از محلول افزایش می‌یابد. بیشترین مقدار جذب برای رنگزای مالاشیت گرین و DR23 به‌ترتیب 3/69 و 36/18 درصد بدست آمد. دلیل حذف رنگ بیشتر مالاشیت گرین به DR23 این است که جاذب سودالیت دارای بار الکترواستاتیکی منفی می‌باشد که تمایل بیشتری به جذب رنگزای کاتیونی مالاشیت گرین با بار مثبت دارد. بیشترین ظرفیت جذب جاذب در محلول مالاشیت گرین 1070 میلی‌گرم بر گرم برای مقدار 003/0 گرم جاذب و در محلول DR23 برابر با 391 میلی‌گرم بر گرم در مقدار 001/0 گرم جاذب بود.
کلیدواژه ها:
سنتز; نانوذره سودالیت; حذف رنگزا; پساب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است