تهیه چارچوب فلزی- آلی UIO-66-NH2 با روش هیدروترمال و کاربرد آن در حذف رنگ رودامین B
کد مقاله : 1041-INZC6
نویسندگان:
محمد بریهی1، روح اله زارع دورابی *2
1آزمایشگاه اسپکترومتری، میکرو و نانو استخراج، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2استادیار گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
چارچوب فلزی-آلی UIO-66-NH2 برای حذف رنگ رودامین B به روش هیدروترمال سنتز شد. UIO-66-NH2 توسط طیف سنج مادون قرمز، الگوی پراش اشعه ایکس، آنالیز جذب و واجذب نیتروژن ،ترموگراویمتری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد شناسایی قرار گرفت. شیوه ی طرح مرکب مرکزی بهینه سازی شرایط آزمایش به کار برده شد. مقدار بهینه فاکتور ها، 10 میلی گرم جاذب، غلظت رودامین B 40 میلی گرم بر لیتر ، زمان 75/3 دقیقه و 8pH= بدست آمد. ظرفیت جذب بدست آمده از ایزوترم جذب لانگمویر برابر با 50 میلی گرم بر گرم می باشد. . از دیگر ویژگی های این چارچوب فلزی- آلی می توان به تکرار پذیری 3417/0 % و بازیابی خوب اشاره کرد. از مزیت های این روش می توان حذف رنگ در دما و فشار محیط، ظرفیت جذب خوب جاذب، زمان بسیار سریع نسبت به روش های دیگر، بازیابی خوب و ارزان بودن روش نسبت به دیگر روش های حذف رنگ رودامین B اشاره کرد. همچنین نتایج خوبی در نمونه حقیقی بدست آمد.
کلیدواژه ها:
چارچوب فلزی-آلی; حذف رنگ; جذب ارودامین B، سنتز هیدروترمال
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است