تهیه چارچوب های فلزی- آلی CuCl-MIL-47 با روش سنتز مایکروویو و استفاده از آن در حذف ایندول از فرآورده های نفتی
کد مقاله : 1040-INZC6
نویسندگان:
محمد بریهی1، روح اله زارع دورابی *2، افسانه ملاحسینی2
1آزمایشگاه اسپکترومتری، میکرو و نانو استخراج، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
2استادیار گروه شیمی تجزیه،آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکترومتری، میکرو و نانو استخراج، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده مقاله:
در کار تحقیقاتی حاضر، چارچوب فلزی-آلی CuCl-MIL-47 برای حذف ایندول بعنوان یک ترکیب نیتروژن دار از فرآورده نفتی به روش مایکروویو سنتز شد. چارچوب فلزی-آلی توسط طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه، الگوی پراش اشعه ایکس، آنالیز جذب و واجذب نیتروژن ،ترموگراویمتری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد شناسایی قرار گرفت. شیوه ی طرح مرکب مرکزی بهینه سازی شرایط آزمایش به کار برده شد. مقدار بهینه فاکتور ها، 10 میلی گرم جاذب، غلظت ایندول 800 میلی گرم بر لیتر و زمان 4 ساعت بدست آمد. ظرفیت جذب بدست آمده از ایزوترم جذب لانگمویر برابر با 769/231میلی گرم بر گرم می باشد. که نشان دهنده ظرفیت بالای جاذب در جذب ایندول می باشد. از دیگر ویژگی های این چارچوب فلزی- آلی می توان به تکرار پذیری 4.58 % و بازیابی خوب اشاره کرد. از مزیت های این روش می توان به نیتروژن زدایی در دما و فشار محیط، ظرفیت جذب بسیار بالای جاذب، زمان کوتاه تر نسبت به روش های دیگر، بازیابی خوب و ارزان بودن روش نسبت به دیگر روش های نیتروژن زدایی اشاره کرد. همچنین نتایج خوبی در نمونه حقیقی بدست آمد.
کلیدواژه ها:
چارچوب فلزی-آلی; نیتروژن زدایی; جذب ایندول، سنتز مایکروویو
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است