تخریب آلاینده های دارویی توسط جاذب فوتوکاتالیستی UiO-66 از پساب : مقایسه عملکردی با انواع کاتالیست ها
کد مقاله : 1036-INZC6
نویسندگان:
زهرا محمدی نیاکی1، سید علی اصغر قریشی امیری2، محسن قربانی *3
1مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
2مهندسی شیمی،مهندسی شیمی، نوشیزوانی بابل، بابل، ایران
3فرایندهای جداسازی،مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،بابل، ایران
چکیده مقاله:
حضور آلاینده های دارویی در محیط زیست تهدید بزرگی برای بشر تلقی می شود و ورود این مواد به منابع آبی، سبب آلودگی محیط زیست شده و مشکلاتی را برای بهداشت جامعه ایجاد می کند، بنابراین بایستی تصفیه فاضلاب در منابع تولیدی انجام گیرد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تخریب آلاینده های دارویی توسط کاتالیست های مختلف و مقایسه تخریب آلاینده های دارویی توسط جاذب فوتوکاتالیستی UiO-66 به صورت آزمایشگاهی و ناپیوسته است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گردیده است. تأثیر پارامترهای مختلف مثل زمان تماس، pH، غلظت اولیه آلاینده ها و مقدار جاذب فوتوکاتالیستی بر عملکرد تخریب آلاینده ها بررسی گردید. جاذب فوتوکاتالیست UiO-66 دارای سطح ویژه حدود 1200 مترمربع بر گرم است. براساس نتایج با افزایش زمان تماس و دوز جاذب، میزان حذف آلاینده دارویی افزایش می یابد. طبق تحقیقات به دست آمده، با توسعه دانش حوزه تصفیه پساب، اینگونه کاتالیست ها کاربرد بسزایی خواهد داشت. قابلیت تخریب بالای این نوع فوتوکاتالیست بیانگر ساختار شبکه ای و مطلوبی است. جاذب فوتوکاتالیستیUiO-66 به عنوان تخریب کننده مناسب از پتانسیل بالایی در حذف آلاینده های دارویی از پساب برخوردار است.
کلیدواژه ها:
آلاینده دارویی1; UiO-662; تخریب3; پساب4.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است