سنتز و شناسایی چارچوب فلزی– آلی بر پایه زیرکونیوم
کد مقاله : 1035-INZC6
نویسندگان:
زهرا محمدی نیاکی1، سید علی اصغر قریشی امیری2، محسن قربانی *3
1فرایندهای جداسازی، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
2فرایندهای جداسازی،مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
3فرایندهای جداسازی،مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،بابل، ایران
چکیده مقاله:
چارچوب‌های فلز- آلی دسته‌ای از مواد نانومتخلخل و کریستالی هستند که در ابعاد و توپولوژی‌های مختلف سنتز می‌شوند این گروه از مواد از خوشه‌های فلزی ساخته شده‌ا‌ند که این خوشه‌ها توسط اتصال دهنده‌های آلی به یکدیگر متصل شده‌اند. از جمله خواص آن‌ها می‌توان به اندازه حفرات بزرگ، سطح موثر بالا ، گزینش‌پذیری مولکول‌های کوچک و داشتن ویژگی‌های نوری مغناطیسی اشاره کرد . چارچوب‌های فلزی- آلی در ذخیره‌سازی و جذب گازها ،انتقال دارو ، کاتالیست و . . . به کار می‌روند. از فاکتورهای موثر در خواص چارچوب‌های فلز- آلی، مقدار لیگاند به کار برده شده در فرآیند سنتز است. در این مقاله، چارچوب‌ فلزی- آلی بر پایه زیرکونیوم به روش سولوترمال،از ترکیب نمک فلز زیرکونیوم به همراه اتصالگر ترفتالیک اسید در حلال دی متیل فرمامید سنتز شد. ساختارو خواص آن توسط آنالیزهای پراش اشعه ایکس، طیف سنجی مادون قرمز ، میکروسکوپ الکترونی روبشی، بررسی شد و با استفاده از داده‌های آنالیز تکنیک جذب گاز نیتروژن مساحت سطح ، حجم حفره و قطر میانگین ماده سنتز شده تعیین شد. برای چارچوب فلز- آلی بر پایه زیرکونیوم حجم ویژه حفره 5089/0 سانتیمتر مکعب برگرم، قطر میانگین حفره 7365/1 نانومتر و مساحت سطح اندازه گیری شده نیز 1189 مترمربع بر گرم محاسبه شد.
کلیدواژه ها:
چارچوب‌های فلزی– آلی; سولوترمال; ترفتالیک اسید.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است