حذف سم کلرپیریفوس ازمحلول آبی توسط زئولیت تغییریافته
کد مقاله : 1034-INZC6
نویسندگان:
علی معزی *1، مازیار شریف زاده بائی2، مجتبی معصومی3
1دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی،آمل، ایران
2استادیارگروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاداسلامی واحدآیت الله آملی آمل، ایران
3استادیارگروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدآیت الله آملی آمل، ایران
چکیده مقاله:
آب یکی از اجزای مهم چرخه زندگی محسوب می‌شود، بنابراین اهمیت کیفیت، نگهداری و توسعه آن به‌طور متوسط در حال افزایش است. این سرچشمه حیات در اثرکاربردمستقیم و غیرمستقیم با آلاینده‌های مختلف آلوده می‌شود. یکی از این آلاینده‌ها، آفت‌کش‌ها هستند که به علت رشد روزافزون جمعیت و افزایش نیاز به تولیدات کشاورزی ومواد غذایی، استفاده از آن‌ها افزایش یافته است. از سموم آفت‌کش مورد استفاده می‌توان به سموم ارگانوکلره، ارگانوفسفره، کاربامات وپیرتروئیدهااشاره نمود که ترکیبات ارگانوفسفره بیشترین و متنوع‌ترین آفت‌کش‌های موجود هستند و درحدود 40%ازآفت‌کش‌های ثبت‌شده در جهان را تشکیل می‌دهند.
در این پژوهش زئولیت Yعاملدار شده با گروه آمینی APTSبرای حذف سم از محلول آبی در یک سیستم ناپیوسته استفاده شد. خواص جاذب سنتز شده با آنالیزهای FTIR, BET,SEMو XRDموردبررسی قرار گرفت و با مقایسه منابع موجود درستی سنتز اثبات شد. بعد از سنتز پارامترهای مختلف فرآیند جذب مانند pH محلول، دوز جاذب و غلظت سم مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه آن‌ها به ترتیب 9، ppm5 و mg 10 با استفاده از طراحی آزمایش و روش سطح پاسخ به دست آمد. نتایج به‌دست‌آمده نشان دادکه جاذب سنتز شده قابلیت خوبی درحذف سم دارد (mgg-163/23q=، %52/94R=) و فرآیند جذب سم نیز خود‌به‌خودی و گرماگیر است. با توجه به نتایج داده‌های آزمایشگاهی به‌خوبی با ایزوترم لانگمویربرازش می‌شوند و حداکثر ظرفیت جاذب mgg-116/84است. همچنین مدل سینتیک‌شبه درجه‌دوم نیز به‌خوبی تغییرات غلظت با زمان را برازش می‌کند.
کلیدواژه ها:
سم کلرپیریفوس، زئولیت عاملدارشده، سینتیک، ایزوترم، ترمودینامیک
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است