بررسی پوششهای زئولیتی –رسی در کاهش نرخ انحلال نمک و تاثیر آن بر پایداری دامنه های سازند گچساران
کد مقاله : 1027-INZC6
نویسندگان:
بهناز شاهرخ *1، محمد تقی منصوری کیا2، بهنام منصوری کیا3
1گروه شیمی- دانشگاه جامع علمی کاربردیجهاد دانشگاهی خوزستان
2مدیر دفتر اجرایی سدهای استان خوزستان
3دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی عملکرد زئولیتها بر روی پوشش رسی بعنوان جاذب نمک و پایدار کننده پتوی رسی جهت کاهش خطرات زیست محیطی سد گتوند علیا است، که بدلیل وجود گنبدها و رگه های نمکی در ساحل چپ مخزن سد EC آب مخزن در ترازهای پایین به شدت افزایش یافته است.سه نوع زئولیت از شرکتهای ایرانی تهیه گردید. بمنظور هماهنگ سازی شرایط آزمایشگاهی با موقعیت سد همه مصالح مصرفی از محل سد تهیه و آزمایشات مختلفی بر اساس نوع زئولیتهای بکار رفته، نحوه ی اجرای پوششها و مصالح مختلف انجام و پارامترهای موثر pH، EC، دما بصورت روزانه و یون کلر در پایان هر مرحله از آزمایشات تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد پوشش زئولیتی بعنوان یک جاذب قوی برروی لایه حتی نازک رس نقش موثری بر کاهش EC آب مخزن دارد، همچنین از نظر نحوه ی اجرا و هزینه قابل قبول و نیز در دسترس بودن مصالح زئولیتی لایه مناسبی جهت آببند نمودن بخشی از مخزن سد گتوند می باشد و راهکاری برای کاهش نرخ انحلال نمک مخزن خواهد بود.
کلیدواژه ها:
سد گتوند، زئولیت، نمک، جاذب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است