مطالعه واحد آیزوماکس پالایشگاه تهران با هدف افزایش دبی محصولات از طریق بهبود شرایط راکتورها
کد مقاله : 1025-INZC6
نویسندگان:
وحید چراغیان *
مهندس فرآیند
چکیده مقاله:
در واحد آیزوماکس فرآیند هیدروکراکینگ انجام می پذیرد و هیدروکربورهای سنگین و نامرغوب مانند نفت کوره و نفت گاز سنگین حاصل از برج خلا به هیدروکربورهای سبک‌تر و با ارزش مانند گاز مایع، بنزین موتور و فرآورده‌های میان تقطیر کم‌گوگرد (گازوییل، نفت سفید و سوخت هواپیما) تبدیل می‌شود.در این پژوهش، شبیه سازی فرآیند واحد آیزوماکس پالایشگاه تهران با استفاده از نرم افزار جامع پتروسیم صورت گرفته است و تأثیر دما، فشار و فعالیت کاتالیست راکتور در جهت واحد به منظور افزایش کیفیت و دبی محصولات با ارزش به خصوص نفتا مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل از شبیه سازی واحد آیزوماکس پالایشگاه نفت تهران با استفاده از نرم افزار پتروسیم به این صورت بود که با افزایش دمای بستر کاتالیست راکتور، نرخ تولید نفتا و گاز سبک حاصل از برج دی بوتانایزر ابتدا سیر صعودی و سپس ثابت می‌ماند. در نهایت نیز با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که دما و فشار خوراک ورودی نمی‌تواند تأثیری بر روی میزان نرخ تولید بنزین و گاز سبک تولیدی داشته باشد و همچنین شاخص کیفیت API و RVP ثابت می‌ماند.
کلیدواژه ها:
واحد آیزوماکس; پالایشگاه نفت تهران; نرم افزار پتروسیم; شبیه سازی; فرآیند هیدروکراکینگ
وضعیت : مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است