جذب آلاینده فنول توسط کربن فعال حاصل از هسته خرما از پساب پالایشگاه : مطالعات تعادلی و سینتیکی
کد مقاله : 1024-INZC6
نویسندگان:
نرگس حیدرزادی *، محمد سمیع پور گیری
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
چکیده مقاله:
ترکیبات فنولی در فاضلاب صنایع مختلف وجود داشته و جزء آلاینده های در اولویت است، بنابراین بنابراین قبل از تخلیه به محیط زیست بایستی مورد تصفیه قرار گیرند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی جذب آلاینده فنول توسط کربن فعال حاصل از هسته خرما بود. این تحقیق به صورت آزمایشگاهی و ناپیوسته انجام گرفت. پساب حاوی آلاینده فنول از پالایشگاه ایلام گرفته شد. هسته خرما در دمای 105 درجه سانتی گراد خشک و سپس کربونیزه شد. تأثیر پارامترهای مختلف مثل زمان تماس (24-72 ساعت)، pH (3-11)، غلظت اولیه فنول (100 تا 300 میلی گرم بر لیتر) و مقدار جاذب (متوسط 2 گرم بر میلی لیتر) بر عملکرد جاذب بررسی گردید. آزمایشات دو مرتبه تکرار شد. مدل های مختلف ایزوترم و سرعت واکنش جذب مورد تحلیل قرار گرفت. این جاذب کربن فعال دارای سطح ویژه 490 مترمربع بر گرم است. براساس نتایج با افزایش زمان تماس و دوز جاذب، میزان حذف آلاینده فنول افزایش می یابد. طبق آزمایشات pH بهینه تعیین گردید. داده های حاصل از ایزوترم جذب لانگمویر برای جاذب بهتر از ایزوترم های دیگر است. بررسی سینتیک جذب بیانگر تطابق بهتر داده ها با مدل شبه مرتبه دوم است. کربن فعال حاصل از هسته خرما به عنوان یک جاذب ارزان قیمت از پتانسیل جذب بالایی در حذف آلاینده فنول از نمونه پساب پالایشگاه برخوردار می باشد.
کلیدواژه ها:
فنول; هسته خرما; جذب سطحی; جاذب طبیعی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است