بررسی خشک کردن با پیش تیمار آبگیری اسمزی بر خصوصیات کیفی ژل آلوئه ورا
کد مقاله : 1018-INZC6
نویسندگان:
لادن نیک فرجام *، محسن آهی
گروه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
چکیده مقاله:
در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار دیزاین اکسپرت و روش سطح پاسخ، 20 آزمایش اسمز بر روی ژل آلوئه ورا طراحی شد. پس از انتخاب شرایط اسمز بهینه بر اساس بیشینه کردن آب از دست رفته و کمینه کردن جامد به دست آمده، نمونه های اسمز شده و اسمز نشده (تازه) در خشک کن سینی دار در دماهای C˚80، 65، 50 خشک شدند. سینتیک خشک کردن نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات رنگ، آب دهی مجدد و فعالیت آبی نمونه های حاصل به منظور ارزیابی کیفی آزمایش شدند. همچنین، با استفاده از خشک کن انجمادی، نمونه های اسمزی و بدون اسمز خشک و به عنوان نمونه های کنترل در نظر گرفته شدند. از نمونه ی تازه ژل آلوئه ورا به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. تغییرات رنگ نمونه های اسمزی خشک شده در مقایسه با نمونه های اسمز نشده به دلیل افزایش زردی (b) بیشتر بود اما این تغییرات موجب بدرنگ شدن نمونه ها و یا اثر حرارت دهی بیش از حد نبود. نسبت آب دهی مجدد در نمونه های اسمزی خشک شده نسبت به نمونه های خام خشک شده کاهش یافت. دلیل اصلی آن را می توان نفوذ مواد جامد جذب شده در فضای میان بافتی ژل آلوئه ورا در نظر گرفت. فعالیت آبی تمامی نمونه های اسمزی و خام خشک شده در سطح ایمن و قابل قبولی قرار داشت. با توجه به بهینه سازی انجام گرفته در پایان کار، نمونه ی اسمزی خشک شده در دمای C˚50 به عنوان بهترین نمونه انتخاب گردید.
کلیدواژه ها:
آلوئه ورا، آبگیری اسمزی، خشک کردن، تغییرات رنگ، آب دهی مجدد، فعالیت آبی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است