نام و نام خانوادگی دانشگاه-رشته مرتبه علمی تصویر
دکتر علی آیتی دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار
دکتر حسین بیکی دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر بهاره تنهایی دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر سارا خادم-پیر دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر طاهره روحانی بسطامی دانشگاه صنعتی قوچان-شیمی فیزیک استادیار  
دکتر حسن زارع-علی آبادی دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر مجتبی ساعی مقدم دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر محمدسردارآبادی دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی مکانیک استادیار  
دکتر حسن کریمی مله دانشگاه صنعتی قوچان-شیمی تجزیه استادیار  
دکتر مجتبی کنویسی دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر وحید محمدپور کاریزکی دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر مجید مهدویان دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر مهدی نیکنام شاهرک دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر محمود فرخی دانشگاه حکیم سبزواری-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر مصطفی کاهانی دانشگاه صنعتی شاهرود-مهندسی شیمی استادیار  
دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده دانشگاه صنعتی قوچان-مهندسی عمران استادیار  
دکتر بهروز محمودزاده وزیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان-مهندسی شیمی استادیار  

کمیته اجرایی دانشجویان

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

میلاد موحدنیا

2

امیر پرورش

3

امیر حسین علی بابایی

4

محمدرضا چوبداری

5

رسول صادقپور

6

محمد چاهی

7

ایمان ظریف

8

محمد محمدی

9

دانیال دل افکار

10

میلاد باقریان

11

منصور بیات