نام و نام خانوادگی عنوان سخنرانی تصویر
دکتر علی احمدپور Modification of Metal-Organic Frameworks & Their Applications
Prof. Dr. SaimÖzkar Intrazeolite Transition Metal Nanocluster Catalysts  
دکتر محمد حسن انتظاری Synergistic effects of ultrasound in the synthesis of porous nanomaterial on different surfaces  
دکتر مجید پورمقدم پتانسیل زئولیتی کشور از اکتشاف و بهره برداری تا ارزش افزوده در راستای رونق تولید  
دکتر محمد چهکندی نانوکاتالیزورهای نوری موثر در تخریب و حذف آفت کش ها و آلاینده ها  
دکتر معصومه خاتمیان متالوسیلیکات های با ساختار ZSM-5 و بررسی فعالیت  
دکتر رحمت اله رحیمی A novel grapheme porphyin-MOF nanocomposite: As efficient materials for potential targeted anticancer drug delivery  
دکتر صادق رستم نیا Development of Hybrid Mesoporous Materials: Synthesis and Catalytic Applications  
دکتر مژگان زنده دل Preparation and Characterize of Cliniptilolite/Hydroxyapatite nanocomposite  
علی اکبر طرلانی Mesoporous Alumina, From synthetic strategies to biological applications  
دکتر بهرام قنبری The catalytic influence of metal ion impregnation on ZSM-5 in methanol conversion to aromatics  
دکتر روزبه کلباسی Recent advances in hierarchical zeolites: synthesis and applications  
دکتر علی نخعی پور کاربرد صنعتی زئولیت ها در فرایندهای کاتالیستی کراکینگ  
دکتر علیرضا نظام زاده Applications of zeolites in electrochemistry