تمدید مهلت ارسال مقالات
1398-05-25

احتراما نظر به درخواست مکرر پژوهشگران و محققان محترم، مهلت اسال مقالات تا 28 مردادماه تمدید گردید. لذا از تمامی محققان و پژوهشگران گرامی تقاضا می گردد نسبت به ارسال مقالات خود تا موعد مقرر اقدام  نمایند.