اسکان رایگان دانشجویی
1398-05-16

با توجه به تمهیدات در نظرگرفته شده، اسکان دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان به صورت رایگان می باشد. لذا آن دسته از دانشجویان محترمی که تمایل به اسکان در خوابگاه های دانشجویی را دارند با ارائه کارت دانشجویی در روز کنفرانس می توانند بدون نیاز به پرداخت  هیچ گونه وجهی در حین ثبت نام، اسکان یابند.