کارگاه طراحی دارو به کمک کامپیوتر
1398-04-13
کارگاه طراحی دارو به کمک کامپیوتر

اگرچه ترکیبات شیمیایی خاستگاه همه داروها هستند، اما برای دارو شدن الزامات زیادی وجود دارد که لازم است تامین شوند. با پیشرفت کامپیوترها و نرم افزارهای تخصصی، امروزه شبیه سازی قبل از تجربه می تواند به اثربخشی های دارویی کمک شایانی کند. در رویکرد طراحی دارو به کمک کامپیوتر نیز این قابلیت وجود دارد که با بررسی دقیق ساختارهای شیمیایی و تعیین اثربخشی آنها در جهت طراحی ساختار ویژه گام برداشت.