کارگاه طراحی و تهیه نانوجاذب های جدید در علم جداسازی (استخراج و حذف)
1398-02-27
کارگاه طراحی و تهیه نانوجاذب های جدید در علم جداسازی (استخراج و حذف)

سرفصل کارگاه طراحی و تهیه  نانوجاذب های جدید در علم جداسازی (استخراج و حذف)

  • نحوه انتخاب جاذب
  • پارامترهای موثر بر میزان کارایی جاذبها
  • مهندسی و طراحی نانوجاذبهای سنتزی
  • انواع روشهای سنتز جاذبها (سل-ژل، رسوبی، الکتروشیمیایی،پلیمریزاسیون رادیکالی و...)
  • انواع روشهای پوشش دهی جاذبها روی بسترهای مختلف
  • تهیه جاذبهای سبز
  • طراحی جاذب برای حذف آلاینده های زیست محیطی
  • راهنمایی در جهت تشکیل شرکتهای دانش بنیان و نیاز مبرم کشور به انواع جاذبهای مختلف در جهت حذف وکنترل انواع آلاینده ها