1398-05-28
1398-05-20
شروع ثبت نام و ارسال مقاله 1398-01-31
اعلام نتیجه داوری مقالات 1398-05-30
آخرین مهلت ثبت نام و واریز وجه 1398-06-06
اعلام برنامه های سخنرانی و پوستر 1398-06-20
1398-06-26
1398-06-27