اهداف مد نظر در اجرای کنگره به شرح زیر می باشد:

  • فراهم نمودن بستری برای تبادل نظر بین کارشناسان، محققان و خبرگان علمی و صنعت
  • عرضه دستاوردهای نوین محققان و پژوهشگران به مجامع علمی و صنعتی
  • آشنایی با تهدیدات زیستی در کشور و راهکارهای مقابله با آن
  • تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری
  • افزایش توان علمی و فنی کارشناسان و دانشجویان و سایر علاقه مندان
  • ایجاد پویایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های علمی دانشجویی برای دانشجویان