محورهای کنفرانس


 • شیمی زئولیت‌، سنتز و مشخصه یابی
 • مواد کامپوزیتی (پلیمرها، گرافن و .....)
 • ساختار مهندسی شده
 • مواد متخلخل شبه زئولیت شده
 • انرژی و زئولیت (پیل سوختی، باتری و ....)
 • سنسور و بایو سنسور
 • نانو مواد و نانوتکنولوژی
 • محیط زیست
 • بیوتکنولوژی (داروسازی، مهندسی بافت و ....)
 • کاتالیست، الکتروکاتالیست و بایو کاتالیست
 •  پتروشیمی و پالایش
 • فرایندهای جداسازی (غشا، جذب سطحی و .....)
 • مدلسازی و شبیه سازی
 •  شبکه های فلزی-آلی (MOFs) ، کووالانسی-آلی (COFs) و پلیمری متخلخل (PPN)